Deklaracja dostępności

Fundacja Poland Business Run zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie dotyczy strony internetowej centrumdobroc.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023-11-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności sporządzono dnia 2023-12-11, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację Poland Business Run.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ewentualne dodatkowe skróty: brak.

Informacje dodatkowe

  • Powiększanie strony – Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Nasza strona jest czytelna po powiększeniu nawet do 200%.
  • Zrozumiałość i czytelność treści – Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Do kogo zgłosić potrzebę zapewnienia dostępności?

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zgłaszając problem możesz wskazać nam inną formę zapewnienia dostępności, która jest dla Ciebie lepsza. Na przykład poprosić, abyśmy odczytali niedostępny cyfrowo dokument lub opisali zawartość filmu w postaci audiodeskrypcji.

Co powinieneś napisać we wniosku o zapewnienie dostępności?

  1. podaj swoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
  2. napisz, jakie bariery utrudniają lub uniemożliwiają ci dostęp do naszej strony internetowej lub aplikacji,
  3. określ inną formę, w której chcesz otrzymać informację – jeśli masz taką potrzebę,
  4. powiadom nas, jak możemy się z Tobą skontaktować.

Twój wniosek postaramy się zrealizować w ciągu 7 dni. Jeśli nie zdążymy, poinformujemy Cię o innym terminie, w którym spełnimy Twoje żądanie, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy. Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności, zaproponujemy Ci inny sposób dostępu do informacji.

Wniesienie skargi

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do Rzecznika Praw Obywatelskich.